ДЕЙНОСТИ ЗА УСПЕШНО РАЗВИТИЕ И ...

Мисия на неправителствената организация

Мисията на сдружението е да подпомага процеса на създаване, утвърждаване и развитие на активно гражданско общество. Активно участие заедно с обществото и институциите за решаване на проблемите в социално икономическия живот, регионалното развитие,туризма и др.

Цели на организацията

1. Създаване, развитие и утвърждаване на активно ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.  
2. Устойчиво социално – икономическо развитие.  
3. Изграждане и запазване на общокултурните ценности у младите хора, без да прави разлика по отношение националност, раса, пол, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.  
4. Опазване на околната среда, флора и фауна.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info